Основна школа „Младост“ са седиштем у Великом Боњинцу наследница је прве школе отворене 1866. године. Најпре је радила у приватној кући, а након ослобођења од Турака пребачена је у црквену кућу. Основну школу у Великом Боњинцу до Првог светског рата похађала су деца из села Велико Боњинце, Мало Боњинце, Остатовци и Завидинце. Између два светска рата ова села су и даље сачињавала великобоњичку школску општину.  После ослобоћења, почела је поново са радом и од 1946. године носи назив Основна школа у Великом Боњинцу. Од школске 1947/48. године носи назив Државна прогимназија у Великом Боњинцу. Од наредне школске године 1948/49. мења назив у Државна непотпуна гимназија у Великом Боњинцу, а 1952. постаје Државна нижа гимназија Велико Боњинце. Савет за просвету и културу Народног одбора Среза лужничког донео је решење да се према Закону о обавезном осмогодишњем школовању ученици са територије народног одбора општине Велико Боњинце уписују у Нижу гимназију у Великом Боњинцу после завршеног IV разреда основне школе. Од те године школа постаје Осмогодишња школа Велико Боњинце. Овај назив школе остао је до школске 1961/62. године када мења назив у Основна школа „Јован Јовановић Змај“, али  школске године 1965/66. опет мења назив у Основна школа „Младост“ који ће се задржати и до данас, а настава се изводи, поред матичне школе и у издвојеним одељењима у Модрој Стени и Завидинцу.

Фонд је преузиман 1959. и  2014. године записницима од школске управе (Књига пријема бр. 31, 373).

Фонд је непотпун. Сређен је по принципу слободне провинијенције. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1928–1993, 121 књигу и 8 кутија списа (3,70 m).

Књиге 1928–1993:

• Деловодни протоколи 1945–1957, 6 књ.

• Матичне књиге ученика 1953–1983, 5 књ.

• Укоричени делови Дневника рада 1928–1993, 109 књ.

• Књига инвентара 1966–1974, 1 књ.

Списи 1942–1991.

Грађа садржи: записнике са седница Савета школе, Наставничког већа, испитног одбора, записник о раду комисије за полагање поправних и приватних испита; годишње извештаје о раду школе, извештаје о културно-просветном раду школе; расписе и упутства министарства просвете и среског одбора; годишње  планове и програме рада; списак деце дорасле за упис у школу, списак неписмених грађана у селу Велико Боњинце, списак наставничког особља школе; статистику; персонална документа; платне спискове и  друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и матичне књиге ученика.