Женска стручна школа у Пироту основана је 16. августа 1904. године као Женска раденичка школа, Подружина женског друштва у Пироту и имала је статус приватне школе. Школа је као таква радила до 1920. године када су укинуте све женске раденичке школе. То је учињено и у Пироту и школа добија назив Женска занатска школа. Није имала сопствену зграду, па је свој рад обављала у више различитих зграда. Октобра месеца 1926. године почело се са зидањем школске зграде, која је завршена крајем 1927. године. Школа је имала статус полудржавне школе јер је основана као установа Министарства трговине и индустрије с једне стране и Подружине женског друштва у Пироту с друге. Радила је као нижа и продужна Женска занатска школа. Нижа је имала три, а продужна два разреда. У Женској занатској школи у Пироту постојао је и двогодишњи одсек за ћилимарство од 1932. године па све до 1940. године.  Пошто су у то време Женске занатске школе биле у надлежности бановина,  школа носи назив Полубановска женска занатска школа женске подружине у Пироту, а од 24. децембра 1937. године Решењем Краљевске банске управе Моравске бановине у Нишу школа добија званични назив Полубановска женска занатска школа града Пирота.

После Другог светског рата школа обнавља свој рад, настава је извођена у ОШ у Тијабари, затим у приватној кући у улици Саве Ковачевића. Од 1953. године носи назив Женска стручна школа у Пироту, а била је смештена у вежбаоници Учитељске школе. Убрзо долази до укидања Женске стручне школе на седници Савета за просвету и културу, 24. августа 1957. године.

Фонд је преузет 1959. и 1961. године записницима од Скупштине општине Пирот (Књига пријема бр. 38).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1939–1957, 30 књига и 4 кутије списа (0,88 m).

Књиге 1939–1957:

• Деловодни протоколи 1940–1957, 8 књ.

• Уписница 1939–1957, 1 књ.

• Дневници рада 1945–1957, 19 књ.

• Болесничка књига 1955–1956, 1 књ.

• Књига примопредаје 1945–1947, 1 књ.

Списи 1945–1957.

Грађа садржи: записнике са седница Наставничког већа, Школског и Родитељског савета; годишње извештаје о раду школе, извештаје Окружном привредном одсеку о начину рада особља, извештаје о успеху ученика; годишње планове и програме рада; списак наставног особља са кратком биографијом; документа у вези са уписом ученица; статистику; буџете, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписнице.

Библиографија о фонду:

• Петар Козић, еt.al, 120 година од Трговачко занатлијске до техничке школе, Пирот, 1998.