Скупштина општине Бела Паланка основана је 1944. године као Општински народноослободилачки одбор Бела Паланка са седиштем у Белој Паланци, Среза

белопаланачког, Округа пиротског. Обухватао је насељена места Кременица и Бела Паланка.

            Од 1946. године мења назив у Месни народни одбор Бела Паланка, а од 1952. године носи назив Народни одбор општине Бела Паланка и обухватао је насељена места Бела Паланка, Кременица, Букуровац, Вргудинац, Дол, Клење и Ново Село. Укидањем Народног одбора Среза Бела Паланка 1955. године  и његовом припајању срезу Ниш, Народном одбору општине Бела Паланка припала су насељена места: Бела Паланка, Бежиште, Букуровац, Вргудинац, Горња Коритница, Дивљана, Дол, Доња Коритница, Доњи Рињ, Клење, Клисура, Кременица, Љубатовица, Моклиште, Мокра, Ново Село, Ореовац, Сињац, Теловац, Трешњанци, Чифлик и Шљивовик.

            Општина 1957. године обухвата насељена места: Бабин Кал, Бежиште, Бела Паланка, Букуровац, Вета, Врандол, Вргудинац, Горња Глама, Горња Коритница, Горњи Рињ, Градиште, Глоговац, Дивљана, Дол, Долац, Доња Глама, Доња Коритница, Доњи Рињ, Дражево, Клење, Клисура, Козја, Космовац, Кременица, Крупац, Ланиште, Лесковик, Љубатовица, Моклиште, Мокра, Ново Село, Ореовац, Пајеж, Сињац, Тамњаница, Теловац, Топоница,  Трешњанци, Црвена Река, Црвени Брег, Црнче, Чифлик, Шљивовик и Шпај.

Унутрашњу организацију Месног народног одбора у Белој Паланци чинили су: председник, два потпредседника, секретар, Одсек за привреду, Одсек за унутрашње послове, Одсек за пољопривреду, Одсек за шуме, руде и грађевине, Одсек за културу и просвету, Одсек за социјално старање, Одсек за исхрану и Одсек за станове. Народни одбор општине Бела Паланка имао је, 1955. године, савете као руководећа колективна тела: Савет за општу управу, Савет за привреду, Савет за комуналне послове и стамбена питања, Савет за просвету и културу, Савет за здравље, социјално старање, за заштиту мајке и детета и Савет за рад и радне односе. За вршење послова успостављене су следеће организационе јединице: Одељење за општу управу и буџет: Управноправни одсек, Одсек за грађанска стања, Одсек за административне послове и архиву, Одсек за народну одбрану, Одсек за буџет и рачуноводство, Референт за персоналне послове и Посебна канцеларија; Одељење за привреду: Привредно-управни одсек, Реферат плана и аналитике, Реферат за индустрију и трговину, Реферат за занатство, Реферат за пољопривреду и шумарство, Тржишна инспекција, дактилограф; Одељење за комуналне и стамбене послове: Управни одсек, Реферат за комуналне послове, Реферат за станбене послове, Грађевинска инспекција; Одељење за народно здравље и социјално старање: Управни одсек, Реферат за народно здравље, Реферат за старатељство и заштиту мајки и деце, Реферат за социјално старање и инвалиднине, Реферат за рад и радне односе, Санитарна инспекција, Биро за посредовање у раду; Управа за приходе: Реферат за контролу прихода, Реферат за разрез пореза, Реферат за пореско књиговодство, Наплатна служба; Одсек за просвету и културу и Судија за прекршаје.

На основу Уставних промена из 1963. године, Народни одбор општине Бела Паланка носи назив Скупштина општине Бела Паланка. За вршење послова управе Скупштина општине образује Савете: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за друштвени план и финансије, Савет за народно здравље и социјалну политику, Савет за просвету и културу, Савет за физичку културу, Савет за комуналне и стамбене послове, Савет за рад и радне односе, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за трговину, угоститељство и туризам, и Савет за индустрију, занатство и грађевинарство.

Оваква организација рада Скупштине општине Бела Паланка остала је до уставних промена Републике Србије 1974. године. Скупштина општине је највиши орган власти у оквиру права и дужности општине. Скупштину општине сачињавају Веће удруженог рада, које има 35 делегата, Веће месних заједница са 23 делегата и Друштвено-политичко веће са 23 делегата. Колегијални извршни орган Скупштине општине је Извршни савет. За вршење послова управе у оквиру права и дужности, Скупштина општине образује одељења општинске управе као основне органе управе и друге посебне органе и организације. Општински органи управе су: Одељење за привреду, финансије и комуналне послове, Одељење за скупштинске послове, друштвене службе и општу управу, Одељење народне одбране, Општинска служба друштвених прихода и Општинска геодетска управа.

Скупштина општине Бела Паланка ради и данас.

Фонд је преузет 2008. године записником од Историјског архива Ниш и 2011. и 2013. године записником од Скупштине општине Бела Паланка (Књига пријема бр. 261, 262, 360).

Фонд је непотпун. Сређен је по деловодном броју, у свежњевима је грађевинска документација.

            Садржи грађу за период 1944–1987, 59 књига, 437 кутија списа и 32 свежња (45,12 m).

Књиге 1953–1970:

• Регистри уз деловодне протоколе 1954–1970, 17 књ.

• Деловодни протоколи 1953–1970, 31 књ.

• Пописи аката уз деловодне протоколе1961, 1968, 2 књ.

• Уписници за овераве „ОВ“ 1956–1961, 4 књ.

• Уписници предмета првостепеног управног поступка 1963–1970, 4 књ.

• Општи уписник за прекршаје 1952–1955, 1 књ.

Списи 1944–1987.

Грађа садржи: записнике са седница општинских одбора, Зборова бирача; извештаје о раду одбора; програме и планове рада институција; информације о друштвено-економској структури, о кретању привреде, пољопривреде, друштвене планове; предмете у вези са аграрном реформом, колонизацијом, ратном добити; материјале о месном самодоприносу, изградњи привредних објеката, анализе о привредним  кретањима, школству, здравству, социјалној заштити, о раду установа, трговинских, угоститељских и занатских радњи; документација из области рада и радних односа, материјал о повредама на раду; уговоре о купопродаји; докуменатција из области заштите рада и радних односа, персонална досијеа са пратећом документацијом, решења о постављењу; грађевинске дозволе; деобна писма; дозволе за рад и друга документа.

Обавештајна средства: деловодни протоколи.