Народни одбор Среза лужничког у Бабушници формиран је као Срески народноослободилачки одбор Среза лужничког 1944. године са седиштем у Бабушници.  Срезови су били административно подељени на општине; Лужнички срез имао је 14 општина са 71 насељеним местом: Бабушница, Стол, Стрелац, Студена, Љуберађа, Велико Боњинце, Звонце, Бела Вода, Горње Крњино, Богдановац, Црвена Јабука, Кална, Добровиш, Горњи Орах.

            Од 1947. године мења назив у Срески народни одбор Среза лужничког у Бабушници. Срез обухвата више подручја месних народних одбора која представљају повезану природну и економску целину, а имају заједничке економске, културне и административне интересе. Лужнички срез обухватао је 14 месних народних одбора са 52 насељена места: Бабушница, Беле Воде, Богдановац, Горње Крњино, Горчинци, Звонце, Камбелевци, Љуберађа, Мало Боњинце, Раков Дол, Стол, Стрелац, Студена и Црвена Јабука. Законом из 1950. године додати су Месни народни одбори Велико Боњинце, Грнчар, Драгинац, Завидинце и Ракита.  Од априла 1952. године мења назив у Народни одбор Среза лужничког у Бабушници, обухватао је општине Бабушница, Беле Воде, Богдановац, Велико Боњинце,

Горње Крњино, Горчинци, Звонце, Љуберађа, Раков Дол, Стол, Стрелац, Студена и Црвена Јабука.

За вршење одређених извршних и управних послова одбор је организован преко одсека: привредног, просветног, пољопривредног, одсека за социјално старање и народно здравље, финансијског, саобрађајног, шумског, одсека за обнову, персоналног, планске комисије, комисије за ратну штету. Организациона структура Народног одбора среза мењала се према законским прописима, тако да су одсеци укидани и нови оснивани у зависности од потреба и у складу са законским прописима.

            Народни одбор Среза лужничког укинут је 1955. године а његова територија припојена је Срезу Пирот.

Фонд је преузет 1958. године записником од Народног одбора среза Пирот (Књига пријема бр. 109).

Фонд је непотпун. Сређен је тематски, а у оквиру теме хронолошки. Урађен је сумарни инвентар. Фонд је категорисан у групу архивске грађе од  великог значаја.

            Садржи грађу за период 1944–1955, 47 књига и 194 кутије списа (19,06 m).

Књиге 1944–1955:

• Деловодни протоколи 1944–1955, 37 књ.

• Регистри уз деловодне протоколе 1947–1955, 4 књ.

• Матичне књиге службеника 1944–1955, 3 књ.

• Регистар занатских радњи 1949–1955, 1 књ.

• Књига обрачуна са задругама 1949–1952, 1 књ.

• Општи уписник за прекршаје 1950–1955, 1 књ.

Списи 1944–1955.

Грађа садржи: записнике са седница Одбора среза, зборова бирача и конференција народног фронта; годишње извештаје о раду; годишње планове рада одсека; акта о експропријацији и национализацији, документа у вези са ратном штетом, обавезним откупом, расподелом пољопривредних производа и набавком хране; статистику; персоналну документацију; распоред пореза занатлијама, буџет прихода и расхода, завршне рачуне, платне спискове и друга документа.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.